Statut Gminy Gniezno

Jak mogą Państwo zauważyć, poniżej zamieściłem tylko te fragmenty statutu, które dotyczą bezpośrednio Rad Osiedlowych (Państwa czas) - cały statut  natomiast do wglądu chociażby w naszej siedzibie, zapraszamy - owocnej lektury!

 

RADA MIASTA GNIEZNA
Pierwszej Stolicy Polski

UCHWAŁA Nr X/95/2003
Rady Miasta Gniezna
z dnia 30 maja 2003 r.

w sprawie: Statutu Gminy Miasta Gniezna.

Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483) i art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miasta Gniezna uchwala:

STATUT GMINY MIASTA GNIEZNA

 

Rozdział II. Miasto

§ 4.
3. W Mieście mogą być tworzone jako jednostki pomocnicze - osiedla, będące terenem działania samorządu mieszkańców.
4. Prezydent prowadzi rejestr jednostek pomocniczych Miasta.

Rozdział V. Samorząd Mieszkańców.

§ 103. 
1. O utworzeniu, połączeniu i podziale osiedla jako terenu działania samorządu mieszkańców, a także zmianie jego granic rozstrzyga Rada w drodze uchwały, z uwzględnieniem następujących zasad:1) inicjatorem utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia osiedla mogą być mieszkańcy obszarów, których ta jednostka obejmuje lub ma obejmować, albo organy Miasta *1po konsultacji z mieszkańcami
2) projekt granic osiedla sporządza Prezydent w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki,
3) przebieg granic osiedla powinien - w miarę możliwości - uwzględniać naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i więzi społeczne.
2. Do znoszenia osiedli stosuje się odpowiednio ust. 1

§ 104.
Uchwały, o jakich mowa w § 103 ust. 1 powinny określać w szczególności jej nazwę, obszar i granicę.

§ 105.  
1. W celu zapewnienia prawidłowego działania organu samorządu mieszkańców Rada uchwala co rocznie kwotę na ich działalność statutową.
2. Kontrole gospodarki finansowej organów samorządu mieszkańców sprawuje Skarbnik Miasta i przedkłada informacje w tym zakresie Prezydentowi.
3. Rada zatwierdza *2statuty Rad Osiedli Miasta, a także odrębną uchwałą Ordynację wyborczą do Rad Osiedli Miasta.
4. Organy samorządów mieszkańców podlegają nadzorowi organów Miasta na zasadach określonych w statutach tych jednostek.
5. Przewodniczący organu wykonawczego samorządu mieszkańców uczestniczy w pracach Rady.
6. Przewodniczący, o terminie sesji, zawiadamia Przewodniczących Rad Osiedli na takich samych zasadach jak radnych*3.
7. Przewodniczący Rad Osiedli są zawiadamiani o posiedzeniach komisji, jeżeli w porządku obrad znajdują się sprawy dotyczące osiedli*4.
8. Przewodniczący i Przewodniczący komisji udzielają głosu przedstawicielom osiedli, jeżeli dyskutowany problem dotyczy terenu osiedli - osoby chcące zabrać głos zgłaszają to przed rozpoczęciem posiedzenia*5.
9. W sprawach dotyczących danego osiedla, zasięganie opinii organów osiedla, jest dla Rady i komisji obowiązkowe - dotyczy to również uchwał dotyczących danego osiedla*6.

 Rozdział VII. Postanowienia końcowe

§ 109.
Traci moc uchwała Nr XVI/128/96 Rady Miasta Gniezna z dnia 16.02.1996 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Miasta Gniezna (Dz. Urz. Woj. Poznańskiego Nr 5 z 1996 r. poz. 50 - ze zmianami).

§ 110.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PRZEWODNICZĄCY

Robert Gaweł

 

*1W poprzednim brzmieniu: 1) inicjatorem utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia osiedla mogą być mieszkańcy obszarów, których ta jednostka obejmuje lub ma obejmować, albo organy Miasta,
dodano: po konsultacji z mieszkańcami

*2 W poprzednim brzmieniu: 3. Rada zatwierdza wzorcowy statut samorządów mieszkańców.

*3, *4, *5, *6 dodano nowe zapisy w postaci ustępów (porównaj niżej w zamianach do Statutu)

 

UCHWAŁA Nr XXXVI/  /2009

Rady Miasta Gniezna

z dnia 13 maja 2009 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Miasta Gniezna.

Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483) i art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miasta Gniezna uchwala:

§ 1. W uchwale nr X/95/2003 Rady Miasta Gniezna z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Miasta Gniezna (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2003 r. Nr 119, Poz. 2199) wprowadza się następujące zmiany: *(patrz również wyżej)

56. W § 103 wprowadza się nowy zapis ust. 1 pkt 1, który otrzymuje brzmienie:
"inicjatorem utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia osiedla mogą być mieszkańcy obszarów, których ta jednostka obejmuje lub ma obejmować, albo organy Miasta po konsultacji z mieszkańcami".

57. W § 105 wprowadza się nowy zapis ust. 3, który otrzymuje brzmienie:
"Rada zatwierdza statuty Rad Osiedli Miasta, a także odrębną uchwałą Ordynację wyborczą do Rad Osiedli Miasta".

58. W § 105 wprowadza się nowy zapis ust. 6, który otrzymuje brzmienie:
Przewodniczący, o terminie sesji, zawidamia Przewodniczących Rad Osiedli na takich samych zasadach jak radnych".

59. W § 105 wprowadza się nowy zapis ust. 7, który otrzymuje brzmienie:
"Przewodniczący Rad Osiedli są zawiadamiani o posiedzeniach komisji, jeżeli w porządku obrad znajdują się sprawy dotyczące osiedli".

60. W § 105 wprowadza się nowy zapis ust. 8, który otrzymuje brzmienie:
"Przewodniczący i Przewodniczący komisji udzielają głosu przedstawicielom osiedli, jeżeli dyskutowany problem dotyczy terenu osiedli - osoby chcące zabrać głos zgłaszają to przed rozpoczęciem posiedzenia.

61. W § 105 wprowadza się nowy zapis ust. 9, który otrzymuje brzmienie:
"W sprawach dotyczących danego osiedla, zasięganie opinii organów osiedla, jest dla Rady i komisji obowiązkowe - dotyczy to również uchwał dotyczących danego osiedla."

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Gniezna i Prezydentowi Miasta Gniezna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Radca Prawny
Marek Rzepecki

RADCA PRAWNY
Dorota Żurowska-Dorociak
Pz - 1510

PEŁNA WERSJA POWYŻSZEGO STATUTU