Nasz Statut

  Poniżej znajdują się naważniejsze fragmenty Statutu. Statut w całości do wglądu w siedzibie Rady Osiedla. Serdecznie Zapraszamy!

 

  1. Osiedle jest jednostką pomocniczą Miasta Gniezna. Jego mieszkańcy wspólnie w mieszkańcami innych osiedli tworzą wspólnotę samorządową Miasta Gniezna.

  2.Samorząd Mieszkańców Osiedla działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

-uchwały nr X/95/2003 Rady Miasta Gniezna z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Miasta Gniezna

-oraz niniejszego statu

 

1. Osiedle nosi nazwę "Tysiąclecie".

 

1. Organami Osiedla są:

  1) Rada Osiedla

  2) Zarząd Osiedla

2. Kadencja Rady i Zarządu trwa 4 lata.

 

1. Rada jest organem uchwałodawczym.

2. Zarząd jest organem wykonawczym.

 

1. Do zadań Organów Osiedla należy:

  1) podejmowanie uchwał w sprawach Osiedla w ramach przyznanych kompetencji,

  2) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Miasta konsultacji projektów uchwał Rady Miasta w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców osiedla (plany zagospodarowania, projekt budżetu Miasta, nazwy ulic, placów i rond oraz planowanych inwestycji),

  3) organizowanie przedsięwzięć w zakresie kultury, sportu i rekreacji oraz opieki zdrowotnej, a także innych prac na rzecz osiedla,

  4) występowanie z wnioskami do Rady Miasta i Prezydenta Miasta o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości mieszkańców Osiedla,

  5) współpraca z radnymi z terenu Osiedla w zakresie organizacji spotkań z wyborcami, dyżurów oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących osiedla,

  6) realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego mieszkańców we współpracy z Policją, Strażą Miejską oraz Strażą Pożarną,

2. Rada w szczególności opiniuje projekty uchwał w części dotyczącej Osiedla w sprawach:

  a) planów zagospodarowania przestrzennego,

  b) innych projektów przepisów prawa miejscowego,

  c) innych projektów uchwał Rady Miasta.

 

1. Środki finansowe na działalność statutową Rady są corocznie określane w budżecie miasta Gniezna.

2. Nadzór nad gospodarką finansową Rady sprawuje Prezydent Miasta.

3. Nadzór i kontrolę nad działalnością Rady sprawuje Rada Miasta, Komisja Rewizyjna RMG (Rady Miasta Gniezna) i Prezydent Miasta.

 

1. Radę wybiera zebranie ogólne mieszkańców, posiadających czynne prawo wyborcze i zameldowanie na pobyt stały na Osiedlu. Zebranie ogólne zwołuje Przewodniczący Zarządu z własnej inicjatywy lub w ciagu 14 dni od wpłynięcia pisemnego wniosku:

 

1) 3/4 członków Rady Osiedla,

2) 50 mieszkańców,

3) Rady Miasta lub Prezydenta Miasta

 

1. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

 

Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć Rada nawiązuje współpracę z Radnymi sąsiednich osiedli, zawiera porozumienia określające zakres i sposób wykonywania wspólnych zadań, może podejmować również wspólne uchwały.

 

1. Pełnienie funkcji członka Zarządu ma charakter społeczny

 

1. Zarząd jest organem wykonawczym Osiedla.

2. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej jeden raz na miesiąc.

3. Zarząd w szczególności współdziała z właściwymi organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań.

4. Na zebraniach Rady Zarząd przedkłada informacje o swojej działalności.

 

1. Przewodniczący Zarządu lub upoważniony przez niego członek Zarządu bierze udział w sesjach Rady Miasta.

2. Na sesjach Rady Miasta Przewodniczącemu Zarządu lub upoważnionemu przez niego członkowi Zarządu przysługuje prawo występwania w imieniu mieszkańców Osiedla.

 

1. Zebranie wyborcze Rady zwołuje Prezydent Miasta, który w porozumieniu z Przewodniczącym Zarządu ustala datę, miejsce i godzinę zebrania.

2. Postanowienie Prezydenta Miasta o zwołaniu zebrania ogólnego oraz kalendarz wyborczy podaje się do wiadomości mieszkańców Osiedla co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem zebrania.

 

1. Dla wykonania wyboru Rady na zebraniu ogólnym wymagana jest obecność co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców Osiedla.

2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano wymaganego quorum, zebranie będzie prawomocne w późniejszym terminie (po 15 minutach) bez względu na liczbę uczestniczących mieszkańców.

 

1. Rada wybiera spośród swoich

członków Zarząd w liczbie 3 do 5 osób.

2. Członkowie Zarządu dokonują pomiędzy sobą podziału funkcji na:

 - przewodniczącego Zarządu,

 - z-cy przewod. Zarządu

 - sekretarza Zarządu

 - skarbnika Zarządu

 - członka Zarządu

 

1. Rada jak i jej poszczególni członkowie są bezpośrednio odpowiedzialni przed mieszkańcami i mogą być przez zebranie ogólne mieszkańców odwołani, jeżeli nie wykonują swych obowiązków, naruszają postanowienia statu i uchwał lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska.

2. Zebranie ogólne, na którym ma być odwołana cała Rada lub poszczególni jej członkowie, zwołuje Prezydent Miasta na pisemny wniosek:

- 3/4 Rady

- 50 mieszkańców

- Rady Miasta

3. Na zebraniu tym dokonuje się także wyboru nowych członków Rady.

 

1. Statut wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w "Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego".

Porównaj: www.piekary-gniezno.pl

II. INFORMACJE POWIĄZANE:
1. 'Nasi Mocodawcy'