Za Darmo W Gnieźnie

https://www.olx.pl/oddam-za-darmo/gniezno/

Bezpłatny internet dla osób z własnym sprzętem komputerowym w wybranych lokalizacjach na terenie Gniezna:
https://www.gniezno.eu/wiadomosci/1/wiadomosc/191416/bezplatne_wifi_w_pieciu_miejscach_w_gnieznie
punkty zewnętrzne:
1. dziedziniec 'Starego Ratusza'
2. deptak ul. Rzeźnickiej
3. 'Klub Seniora' przy ul. Sportowej 1
4. deptak ul. Chrobrego

punkty wewnętrzne - dostępne w ograniczonym zakresie czasowym:
1. urząd miejski
2. 'Stary Ratusz'
3. 'Klub Seniora' przy ul. Sportowej 1

oraz dostęp do internetu w stacjonarnych 'infokioskach' zewnętrznych,
w których dostępna jest jednak tylko strona urzędu miejskiego i biuletynu publicznego Gniezna:
1. budynek dworca 'PKP'
2. narożnik ulic Chrobrego i Łubieńskiego [w pobliżu takich obiektów jak: Kościół Garnizonowy, pomnik św. Wojciecha, Poczta Główna, 'Empik']
3. plac św. Wojciecha (przy parkingu turystycznym - wjazd od ul. Łaskiego)

porównaj z bezpłatnym dostępem do internetu w całej Estonii od 2000 roku:
https://forsal.pl/artykuly/865849,cud-technologiczny-na-polnocy-europy-jak-estonia-stala-sie-internetowa-potega-i-panstwem-bez-granic.html
oraz z bezpłatnym dostępem do internetu na terenie całego Singapuru od 2007 roku:
https://www.telepolis.pl/wiadomosci/wydarzenia/darmowy-internet-w-calym-singapurze
 
Grant na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników 'PGR-ów':
https://www.gniezno.eu/wiadomosci/1/wiadomosc/201463/komunikat_w_sprawie_uzupelnienia_oswiadczen__granty_ppgr"Zaczytany Stary Ratusz":

http://mok.gniezno.pl/?p=9906
http://mok.gniezno.pl/?page_id=9910
https://terazgniezno.pl/20190213140106/mok-gniezno-zaczytany-dom-kultury1550100019
http://www.gniezno24.com/kultura/item/16642-zaczytany-dom-kultury
http://www.informacjelokalne.pl/rozmaitosci/item/10385-zaczytany-stary-ratusz
Strona projektu:
https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/dom-kultury/aktualnosci/nabor-zaczytany-dom-kultury-2018


Bezpłatna Pomoc Prawna (Stowarzyszenie "Ziemia Gnieźnieńska" & Starostwo Powiatowe w Gnieźnie):
http://informacjelokalne.pl/rozmaitosci/item/10280-prawnicy-pomog%C4%85-nieodp%C5%82atnie?fbclid=IwAR1V3sgQ69b_GE3Fb9gK20vQ7BDaJ6czIVfDQZdsHN256lsIUzo04zzzxdo

https://www.powiat-gniezno.pl/pl/aktualnosci/4535

Bezpłatna Linia Autobusowa "0":
http://www.mpk.gniezno.pl/aktualnosc/37-bezplatna-linia-0

Bezpłatne szkolenia dla osób w wieku 18-25 lat:
https://www.facebook.com/liderszkolen/?__tn__=kC-R&eid=ARD1zFi5nuSonZxXdbESRW83ojO2oXFKK8K9QN5oaciF_nLq1spbnl8aljUp
NKVA2quSmgXmP4tiZUG8Vmbi07J4L5XE1u22IprKirY&hc_ref=ARSjzp3h-0Krnju3jxxEsLyC7jhRanSpjwtkzWFxJLAhcFh8u9I_CW29Q_mtnvmdJTA&fref=nf


https://www.facebook.com/mlodziezowecentrumkarieryohpwgnieznie/?__tn__=kCH-R&eid=ARDlaSh5sZdiQuQgiPZ53uFt9xeEZK6-ty0emblj9mK8JCho3YDIk34kosKYUBvey6cfVrYWnzjWNlPp&hc_ref=ARTvzqT2U0zK8xf-Rft9yQzPesYIszhwB_h1tmxZvxYbSTfxpInHXGB5JaH79fNZVhM&fref=nf

https://www.facebook.com/marketplace/114546731891775/search?query=za%20darmo

http://gniezno.naszemiasto.pl/artykul/zlota-raczka-bezplatnie-pomoze-naszym-seniorom,4697131,artgal,t,id,tm.html


M.in. bezpłatna nauka języka angielskiego i niemieckiego:
http://cklider.pl/oferta/543-2/wspieranie-aktywnosci-zawodowej/
http://cklider.pl/oferta/543-2/wspieranie-aktywnosci-zawodowej-edycja-ii/
http://www.freedomschool.pl/kategoria-5/100-kursy-finansowane-z-funduszy-ue-2
http://freedomschool.pl/kategoria-5/104-szkolenia-finansowane-z-funduszy-europejskich

"Ja W Internecie" - Szkolenie Komputerowe (Październik - Czerwiec 2019):
https://www.gniezno.eu/wiadomosci/1/wiadomosc/142056/gniezno_pozyskalo_kolejne_srodki_zewnetrzne

http://mok.gniezno.pl/?p=8908


http://gniezno.naszemiasto.pl/artykul/gniezno-pozyskalo-srodki-zewnetrzne-na-bezplatne-szkolenia,4852436,artgal,t,id,tm.html

Regulamin [*] rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie

„ Ja w internecie” programu szkoleniowego w zakresie rozwoju kompetencji

cyfrowych

realizowanego w ramach

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”

§1

Informacje o projekcie

1.

Projekt „

Ja w Internecie” to program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych

, zwany dalej

„Projektem”, realizowany jest przez Fundację Legalna Kultura z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska

84/92, lok. 121 - zwaną dalej „Operatorem”, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Działanie 3.1

Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

2.

Miasto Gniezno, zwane dalej Grantobiorcą, realizuje zakres mikroprojektu w oparciu o scenariusze

dostarczone przez Operatora.

3.

Biuro Projektu znajdują się w siedzibie Grantobiorcy: Urząd Miejski w Gnieźnie, ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno,

pokój nr 39.

4.

Biuro Projektu czynne jest w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 7.30.00 do 15.30.

5.

Projekt obejmuje swym zasięgiem województwo wielkopolskie.

6.

Okres realizacji projektu: 11.10.2018 r. do 30.06.2019 r.

7.

Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.

§ 2

Postanowienia ogólne

1.

Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru i wyboru uczestników szkoleń oraz zasady

uczestnictwa w Projekcie.

2.

Grantobiorca będzie dążył do zakwalifikowania do udziału w projekcie 160 uczestników.

§ 3

Warunki uczestnictwa

1.

Projekt skierowany jest do osób powyżej 25 roku życia (w tym osób niepełnosprawnych) – kobiet i mężczyzn.

2.

Kandydaci, którzy chcą uczestniczyć w szkoleniach realizowanych w ramach projektu, muszą zdeklarować się,

że będą uczestniczyć przynajmniej w jednym temacie szkoleniowym, który trwa 12 godzin.

§ 4

Ogólne zasady rekrutacji

1.

Rekrutacja odbywać się będzie przy pomocy takich kanałów przekazu jak prasa, radio, portale internetowe,

strony

www.gniezno.eu

,

www.mok.gniezno.pl

. Dodatkowo informacja o projekcie przekazana zostanie

w szkołach i przedszkolach, tak ażeby trafiła do najliczniejszej grupy osób.

Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa

2

2.

Wzory dokumentów zgłoszeniowych dostępne są na stronach internetowych

www.gniezno.eu

,

www.mok.gniezno.pl

oraz w Biurze Projektu ul. Lecha 6 i w Miejskim Ośrodku Kultury w Gnieźnie, ul.

Łubieńskiego 11.

3.

Kandydaci, przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych, mają obowiązek zapoznać się z całością tekstu

niniejszego regulaminu.

4.

Kwalifikowalność uczestników oraz poprawność dokumentacji zgłoszeniowej weryfikuje Komisja

Rekrutacyjna.

5.

W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą min 3 osoby.

6.

Rekrutacja na szkolenia odbywać się będzie przez cały okres trwania projektu czyli od 15.10.2018r. do

czerwca 2019r., w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30.do 15.30 lub do skutecznego

zrekrutowania 160 osób.

7.

Miasto Gniezno zorganizuje konferencje prasową w celu poinformowania mieszkańców o możliwości

uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach.

8.

Przyjmowane będą jedynie zgłoszenia wypełnione na właściwych drukach, opatrzone datą i podpisem

potencjalnego uczestnika.

9.

Zgłoszenia będą przyjmowane osobiście w Biurze Projektu i w Miejskim Ośrodku Kultury, pocztą tradycyjną

na adres: Urząd Miejski w Gnieźnie, ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno, z dopiskiem: „Ja w Internecie” oraz

elektronicznie na adres:

opiekun.inwestora@gniezno.eu

10.

Rekrutacja przeprowadzona będzie w sposób niedyskryminacyjny, a o udziale będzie decydować kolejność

zgłoszeń oraz informacja o poziomie zaawansowania/znajomości i potrzeb w danej tematyce szkoleniowej,

tak ażeby wsparcie dotarło do osób, które go najbardziej potrzebują.

§ 5

Rekrutacja do uczestnictwa w Projekcie

1.

Posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej mającej na celu zakwalifikowanie kandydatów do uczestnictwa

w projekcie zwoływane będą nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.

2.

Warunkiem zakwalifikowania do uczestnictwa w Projekcie jest wypełnienie i dostarczenie (osobiście,

przesłanie pocztą tradycyjną lub elektroniczną) formularza rekrutacyjnego ( załącznik nr 1)

3.

Dokumenty zgłoszeniowe przyjmowane będą w sposób ciągły w terminie wskazanym w § 4 ust 6.

4.

Na zakończenie rekrutacji utworzona zostanie lista uczestników projektu oraz lista rezerwowa dla tych,

którzy nie zakwalifikują się do projektu.

5.

Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do uczestnictwa w projekcie będą o wynikach rekrutacji

informowani telefonicznie i/lub mailowo.

6.

O zakwalifikowaniu kandydatów na poszczególne szkolenia decydować będzie Komisja Rekrutacyjna.

7.

Wynikiem rekrutacji będzie zakwalifikowanie uczestników Projektu do udziału w bezpłatnych szkoleniach,

a także zakwalifikowanie kandydatów do poszczególnych grup szkoleniowych.

§ 6

Organizacja szkoleń

8.

W ramach realizacji projektu zorganizowane zostaną szkolenia z następujących bloków tematycznych:

a)

Szkolenie

Rodzic w Internecie

b)

Szkolenie

Moje finanse i transakcje w sieci

c)

Szkolenie

Działanie w sieciach społecznościowych

d)

Szkolenie

Tworzę własną stronę internetową (blog)

e)

Szkolenie

Kultura w sieci

f)

Szkolenie

Mój biznes w sieci

9.

Osoba wypełniająca formularz rekrutacyjny powinna zaznaczyć minimum jeden cykl szkoleniowy (trwający

12 godzin zegarowych).

Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa

3

10.

Każdy uczestnik szkolenia w pierwszej kolejności zakwalifikowany zostanie do zaznaczonego jednego

głównego cyklu szkoleniowego, w przypadku zainteresowania więcej niż jednym szkoleniem, informacja

o możliwości uczestnictwa w nim zostanie przekazana po przeprowadzeniu wybranego, głównego szkolenia.

11.

Grantobiorca może zaproponować uczestnictwo w innym szkoleniu jeśli miejsca na szkolenie, którego

tematyką jest zainteresowany zostaną wyczerpane.

12.

Liczebność osób w jednej grupie szkoleniowej – 10 osób.

13.

Zakłada się, że jedna osoba będzie mogła wziąć udział w maksymalnie 1 szkoleniu najbardziej

odpowiadającym jej potrzebom.

14.

Szkolenia odbywać się będą w formie 3 godzinnych spotkań czyli 4 dni po 3 godziny zegarowe,

organizowanych w Miejskim Ośrodku Kultury w Gnieźnie.

15.

Szkolenia organizowane będą w dni robocze, w zależności od potrzeb uczestników. Planuje się

zorganizowanie grup dopołudniowych i popołudniowych i/lub weekendowych. W Formularzu

rekrutacyjnym, uczestnik powinien zaznaczyć jakie godziny najbardziej mu odpowiadają.

16.

W dniu rozpoczęcia udziału w pierwszym szkoleniu realizowanym w ramach projektu uczestnik podpisuje

deklarację uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu). Pozostałe załączniki będą

wypełnione w wersji elektronicznej, na pierwszych zajęciach, wspólnie z instruktorem.

17.

Organizator zapewnia w ramach szkoleń:

§

pakiet materiałów szkoleniowych i innych pomocy dydaktycznych do zajęć,

§

pracę na komputerach przenośnych

§

catering ( kawa, herbata, ciastka)

18.

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe i dydaktyczne niezwłocznie po rozpoczęciu zajęć.

19.

Organizator szkoleń, w uzasadnionych przypadkach, zastrzega sobie możliwość późniejszego przekazania

materiałów uczestnikom szkoleń.

20.

Materiały, które uczestnik szkolenia otrzyma stają się jego własnością z chwilą pisemnego potwierdzenia ich

odbioru.

21.

Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do regularnego uczestnictwa w zajęciach, potwierdzonego

własnoręcznym podpisem na liście obecności.

22.

Warunkiem otrzymania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia jest udział w min. 75 % zajęć szkoleniowych

23.

Każdy uczestnik projektu zdeklaruje uczestnictwo w 12 godzinach zegarowych z jednego wybranego tematu.

W przypadku rezygnacji zobowiązany będzie pokryć koszty uczestnictwa.

24.

Przed przystąpieniem do szkolenia każdy uczestnik odbędzie wstępny test umiejętności, w systemie

elektronicznym dostarczonym przez Ministerstwo Cyfryzacji, a na koniec szkolenia wypełni ankietę

ewaluacyjną, oceniającą jakość szkolenia. Oprócz tego planuje się przeprowadzenie tą samą metodą test

końcowy, badający przyrost umiejętności.

25.

Grantobiorca zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika z listy uczestników kursu w przypadku

naruszenia przez niego postanowień niniejszego regulaminu oraz zasad współżycia społecznego,

w szczególności w przypadku naruszenia nietykalności cielesnej innego słuchacza, trenera lub pracownika

Biura Projektu, udowodnionego aktu kradzieży lub szczególnego wandalizmu.

26.

Grantobiorca zapewnia zaplecze lokalowe, technicznie i kadrowe, niezbędne do realizacji projektu.

27.

Szkolenia będą przeprowadzone przez instruktorów kompetencji cyfrowych, którzy zostaną doszkoleni przez

trenerów zewnętrznych.

§ 7

Postanowienia końcowe

1.

Regulamin obowiązuje z dniem jego podjęcia przez Prezydenta Miasta Gniezna, zarządzenie

nr 0050.771.2018 z dnia 11.10.2018r

.

2.

Organizator szkoleń zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w sytuacji zmiany wytycznych, warunków

realizacji projektu lub dokumentów programowych.

3.

Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Gniezna oraz w Biurze

Projektu.


  *Regulamin Pobrany Ze Strony: http://mok.gniezno.pl/?p=8908

 
Słowa Kluczowe Na Tej Podstronie:
bezpłatnie, bezpłatny, bezpłatne, nieodpłatnie;
Gniezno, "w Gnieźnie"