Dla mieszkańców

Tryb wyboru Rady i Zarządu - Ordynacja Wyborcza do Rady Osiedla (najistotniejsze fragmenty)

Radę Osiedla do czasu wyboru nowej Rady reprezentuje Zarząd.

Jest ona wybiera przez zebranie ogólne mieszkańców posiadających czynne prawo wyborcze i zameldowanie na pobyt stały na osiedlu.

Zebranie ogólne jest zwoływane przez Radę Miasta, Prezydenta Miasta i Przewodniczących osiedli.

Termin (02 października 2012 roku) i miejsce zebrania ogólnego zostały są podane do wiadomości mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty na osiedlu.

Nowo wybrana Rada dokonuje wyboru Zarządu na nową kadencję w głosowaniu jawnym w ciągu 7 dni od wyboru nowej Rady (tj. 02-08 października 2012 roku).

Ogólno-sprawozdawcze zebranie na koniec kadencji jest zwoływane m.in. przez Zarząd, któe jest połączone z zebranie wyborczym.

Na zebraniu zarząd przedkłada informacje o swojej działalności.

Zebranie wyborcze Rady zwołuje Prezydent Miasta. Postanowienie Prezydenta Miasta o zwołaniu (31 sierpnia 2012 r.) zebrania ogólnego (02 października 2012 roku) oraz kalednarz wyborczy podaje się do wiadomości mieszkańców osiedla co najmniej na 30 dni przed (31 sierpnia 2012 r.) wyznaczonym terminem (02 października 2012 roku) zebrania ogólnego.

Dla dokonania wyboru Rady na zebraniu ogólnym (02 października 2012 roku) wymagana jest obecność co najmniej 1/5 uprawnionych (około 2,8 tys.) mieszkańców Osiedla.

O ile w wyznaczonym terminie (02 października 2012 roku, godzina 17:00) nie uzyskno wymaganego quorum, zebranie będzie prawomocne w późniejszym terminie (po 15 minutach - tj. o 17:15) bez względu na liczbę uczestniczących mieszkańców.

Termin wyborów członków Rady (02 października 2012 roku) określiła uchwałą (20 czerwca 2012 roku) Rada Miasta Gniezna.

Nadzór nad wyborami sprawuje komisja Rady Miasta, która zakresem swojego działania obejmuje współpracę z organami samorządu mieszkańców.

Wybory członków Rady są tajne spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

Prawo wybierania ma każdy mieszkaniec stale zameldowany na terenie Osiedla, który w dniu wyborów ukończył 18 lat.

Wybory są równe, wyborcy biorą udział w wyborach na równych zasadach. Każdemu wyborcy przysługuje jedna karta do głosowania (głosować można jednak na 1 do 11 kandydatów). Głosować można tylko osobiście.

Liczba członków Rady jest zależna od liczby mieszkańców w Osiedlu i wynosi 11 osób w Osiedlu powyżej 10.000 mieszkanców (Os. Tysiąclecie wraz z Osiedlem Ustrnoie również podlegającym administracyjnie pod Radę Osiedla Tysiąclecie liczy razem około 14 tysięcy mieszkańców).

Po zarejestrowaniu kandydatów komisja Rady Miasta Gniezna ustala w porządku alfabetycznym listę kandydatów i zleca wydrukowanie kart do głosowania przez Biuro Rady Miasta Gniezna.

Karta opieczętowana jest pieczątką Biura RMG.

Zebranie ogólne Rady Osiedla otwiera i przewodniczy jego obradom Przewodniczący Zarządu lub upoważniony członek Zarządu.

Czynności w trakcie zebrania wyborczego
Czynności obsługi zebrania sprawują członkowie Zarządu z poprzedniej kadencji.
Przy wejściu na salę wyborca wpisuje sięna listę obecności, członek Zarządu sprawdza na podstawie dowolnego dowodu tożsamości, czy osoba (wyborca) jest mieszkańcem tego osiedla.
W przypadku, gdy wyborca nie posiada w dowodzie tożsamości wpisu o stałym zameldowaniu na terenie osiedla, może zostać dopuszczony do głosowania pod warunkiem złożenia oświadczenia, iż na stałe zameldowany jest na trenie osiedla (wzór oświadczenia w materiałach wyborczych).

Zebranie wyborcze otwiera przewodniczący Zarządu poprzedniej kadencji i prowadzi je do czasu wyboru przewodniczącego zebrania.

Zebranie mieszkańców wybiera przewodniczącego zebrania w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
Przeowdniczący Zebrania zbiera od wyborców kandydatury na członków 3- do 5- osobowej Osiedlowej Komisji Wyborczej, zwanej dalej Komisją.
O liczbie członków Komisji decydują uczestnicy zebrania w głosowaniu jawnym.
Członek Komisji nie może kandydować do Rady.
Przy pomocy członków Zarządu poprzedniej kadencji przewodniczący zebrania przeprowadza wybór Komisji w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów i przekazuje jej przeprowadzenie wyborów

Czynności Komisji Wyborczej
Komisja informuje wyborców o rozpoczęciu głosowania, odczytując nazwiska kandydatów.
Komisja sprawdza, czy urna do głosowania jest pusta i ją zamyka.
Komisja informuje wyborców o zasadach głosowani.

Zasady głosowania.
Wyborca otrzymuje kartę do głosowania i stawia znak "X" w kratce z lewej strony przy nazwiskach kandydatów, na których głosuje.
Na karcie do głosowania powinna być zamieszczona zwięzła informacja o sposobie głosowania i skutakch wadliwego wypełnienia karty.
Głos uważa się za ważny, jeśli na ważnej karcie do głosowania wyborca zaznaczył znakiem "X" tylu kandydatów, ilu ma być wybranych do Rady (można mniejszą liczbę, ale trzeba zaznaczyć co najmniej 1 kadydata).
Za kartę nieważną, której nie bierze się pod uwagę przy obliczeniach, uważa się:
kartę całkowicie przedartą na dwie lub więcej części,
inną niż wydrukowało Biur RMG.
Za głosy nieważne uważa się te, przy których:
postawiono znak "X" przy większej liczbie kandydatów, niż liczba wybieranych członków Rady,
nie postawiono żadnego znaku "X".

Przeliczanie głosów i ustalenie wyników głosowania.
Po zakończeniu głosowania i wyjęciu kart z urny jeden z członków Komisji odczytuje z każdej karty nazwiska tych osób, przy których postawiono znak "X".
Pozostali członkowie odnotowują ten fakt na czystych kartach, stawiając kreskę przy danym nazwisku.
Za wybranych uważa się te osoby, które uzyskały największą liczbę głosów.
W przypadku osiągnięcia przez dwóch lub więcej kandydatów równej liczby głosów sytuującej ich na ostanim miejscu mandatowym, o wejściu w skład Rady decyduje losowanie przeprowadzone przez Komisję - tryb przeprowadzenia losowania ustala Komisja.
Po zliczeniu głosów Komisja sporządza protokół wyborczy, który podpisują członkowie Komisji oraz przewodniczący zebrania i ogłasza wyniki wyborów.
Protokół przekazywany jest niezwłocznie do Biur RMG

Zobacz również: http://1000leciegniezno.like.pl/seabird/wybory_kadencja_20122016-dla_kandydata-p64.html